ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

นางสาวทิพวรรณ พรมกอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุชาดา น้อยนาม
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวปิยพร แก้วสังข์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางเกสุณี ใสสดศรี
ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวรัศมี วาปีกัง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวภูรีนุช กันรัมย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจุฑารัตน์ เข็มมณี
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวอัจฉรา คุปติธรรมกุล
ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวคนึงนิตย์ พงษ์ด้วง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวปภัสรา ปกติ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางบุษบา วาปีโส
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวณัฐวดี ไรกลาง
ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางอรรัชช์ฐาน์ อัมพานนท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเพ็ญประภา วาปีสังข์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเบญจมาศ เข็มนางรอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรัชฎากร ทิพย์อักษร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางยอดฟ้า วรรณวิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางปิยดา วาปีเตา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเบญจพร จรเอ้กา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอรวรรณ แจ้งประจักษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางศุภกานต์ ไชยสาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสมถวิล ศรีบัวอ่อน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสาวิณี พวงแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววิไลลักษณ์ พาณิช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางศกุนตลา ดอนกระสินธุ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายอรุณ กมลมา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสัมพันธ์ เมฆปะคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวละอองดาว ปรอยกระโทก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวณัฐมล สุรินสมบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวไพรวรรณ สีหานาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนพลักษณ์ จันทร์พยัพ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางบำรุงรัตน์ ชาติประสพ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอทิตยา ขำจิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพัชรี แก้วสังข์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายอัษฎาวิชญ์ วาปีเน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอรปรียา เข็มมณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวมัณฑนา ประดิษฐ์วงค์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอุษา นามบุรี
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเกียรติมณี วาปีสังข์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายสำเริง แสนแก้ว
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฟ้าสาง ทับทวี
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวประภาพร วามะกัณฑ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นาสาวสุวัลยา บัวนาค
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางดารุณี เครือสวัสดิ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชนะชัย วงศ์มะแสน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวิทยา ประถมบุตร
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเพ็ญพักตร์ วาปีกัง
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศิรินุช ฝ่ายพรม
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสมพงษ์ ซาอุรัมย์
ครูพิเศษ

นางสาวปโยธร จิตรัมย์
ครูพิเศษ

นายสมควร ศรีแสง
ครูพิเศษ

นางสาวอำนวยพร บัวสอน
ครูพิเศษ

นายเกรียงศักดิ์ มั่งมี
ครูพิเศษ

นางยุพิน โพธิ์ดอก
ครูพิเศษ

นายเฉลิมวุฒิ มีปัญญา
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายประสงค์ พิมชัยโชค
ครูพิเศษ

นายเอกชัย เหล่าชุมพล
ครูพิเศษ

นางสาววิภา วาปีโส
ครูพิเศษ

นางสาครรัตน์ วาปีทะ
เจ้าหน้าที่การเงิน -การบัญชี

นางสาวดามพรรณ ขุนศักดา
เจ้าหน้าที่เอกสาร - ธุรการ

นางสาวสุมามาลย์ ประทุมมา
เจ้าหน้าที่เอกสาร - งานทะเบียน

นางสาวกนกพร วาปีสังข์
เจ้าหน้าที่ธุรการ - การเงิน