ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประมุขมิสซังนครราชสีมา

บาทหลวงเปรมปรี วาปีโส
ผู้จัดการ

บาทหลวงดร.เอกชัย ชิณโคตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา

ซิสเตอร์ทิพวรรณ พรมกอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์วารีดา มีปัญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิรินุช ฝ่ายพรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวดามพวรรณ ขุนศักดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาครรัตน์ วาปีทะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นางวิภาดา โพธิ์นางรอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

นางสาวเพ็ญพักตร์ วาปีกัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกัน

นางสาววิภา วาปีโส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานอภิบาล

นางจิราภรณ์ พิณปะกัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย

นายเกรียงศักดิ์ มั่งมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน