ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประมุขมิสซังนครราชสีมา

บาทหลวงเปรมปรี วาปีโส
ผู้จัดการ

บาทหลวงดร.เอกชัย ชิณโคตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา

ซิสเตอร์ทิพวรรณ พรมกอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์วารีดา มีปัญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา