ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ข้อสอบ
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.59 KB 914
ใบสมัครครู
ใบสมัครครูโรงเรียนมารดาวนารักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 1030
ใบแจ้งผลการเรียน
ใบแจ้งผลการเรียน คะแนน las 899
ใบแจ้งผล1 912
โครงการปี 2562 - ฝ่ายอภิบาล
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.87 KB 837
โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์ลูกมารดา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.53 KB 768
โครงการปี 2562 - ฝ่ายวิชาการ
โครงการ เสริมสร้างพัฒนาแลกเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้คู่สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.87 KB 774
โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.79 KB 2404
โครงการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.12 KB 3180
โครงการ พัฒนาทักษะการทำงานสู่อาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.69 KB 762
โครงการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.7 KB 1439
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.25 KB 3430
โครงการโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.73 KB 1721
โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.14 KB 771
โครงการอนุรักษ์ไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.58 KB 1248
โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.46 KB 904
โครงการ สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.4 KB 784
โครงการ ระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.56 KB 769
โครงการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.33 KB 1057
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.94 KB 2918
โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.31 KB 819
โครงการปี 2562 - ฝ่ายประกัน
โครงการ ประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.91 KB 768
โครงการปี 2562 - ฝ่ายธุรการ
โครงการ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.22 KB 772
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.79 KB 784
โครงการ บริหารการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.78 KB 769
โครงการปี 2562 - ฝ่ายงบประมาณ
โครงการ กิจกรรมพิเศษตามนโยบายเร่งด่วน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.69 KB 836
โครงการ อาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.51 KB 769
โครงการ โครงการอาหารเสริม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.47 KB 870
โครงการ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.12 KB 1497
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.01 KB 770
โครงการปี 2562 - ฝ่ายบุคลากร
โครงการ ทัศนศึกษาบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.3 KB 1702
โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.48 KB 783
ข้อสอบ O-Net ป.3
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.33 KB 1593
โครงการ ประจำปี 2563
การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.36 MB 754
35 โครงการสนองนโยบายเร่งด่วน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.98 MB 752
34 โครงการโรงเรียนคุณธรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.51 MB 751
33 โครงการวิถีชุมชุนวัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.41 MB 751
32 โครงการศาสนสัมพันธ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.26 MB 753
31 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ลูกมารดา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 753
30 โครงการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.54 MB 753
29 โครงการประหยัดพลังงาน 752
28 โครงการอาหารเสริมนม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 753
27 โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.65 MB 751
26 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.27 MB 752
25 โครงการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.35 MB 755
24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการที RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 754
23 โครงการบริหารการดำเนินงานคณะกรรมการสถา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.29 MB 753
22 โครงการทัศนศึกษาของบุคลากร RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 752
21 โครงการออมทรัพย์ครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 755
20 โครงการฟื้นฟูจิตใจบุคลากร RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 753
19 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 752
18 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.74 MB 750
17 โครงการยุวบัณฑิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 752
16 โครงการห้องแห่งการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.74 MB 752
15 โครงการเสริมสร้างพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรนร 752
14 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.8 MB 753
13 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.15 MB 752
12 โครงการพัฒนาทักษะการทำงานสู่อาชีพาทักษะการทำงานสู่อาชีพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.14 MB 751
11 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.29 MB 753
10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 754
9 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 750
8 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.6 MB 757
7 โครงการอนุรักษ์ไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 753
6 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ ๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 752
5 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 752
4 โครงการระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคค 752
3 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 751
1 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.62 MB 753
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 751
อื่นๆ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 764
การประกาศใช้มาตรฐานขั้น พื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 644.43 KB 901
การประกาศใช้มาตฐาน ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 758.01 KB 1078
โครงการตามแผนปฎิบัติงานปี61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.76 MB 922
รูปแบบสรุปโครงการปี 61 Word Document ขนาดไฟล์ 717.5 KB 2515
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -ร้องหญิง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.51 MB 872
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -ร้องชาย-หญิง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.51 MB 879
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -ร้องชาย MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.51 MB 873
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -บรรเลง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.72 MB 879
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.41 KB 928
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.83 KB 928
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 942
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.83 KB 1305
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 355.45 KB 1592
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.18 KB 1185
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.08 KB 938
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.87 KB 933
ข้อสอบ o-net สังคม ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 703.78 KB 958
ข้อสอบ o-net สังคม ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.37 KB 980
ข้อสอบ o-net สังคม ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 591.01 KB 1279
ข้อสอบ o-net สังคม ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.85 KB 1441
ข้อสอบ o-net สังคม ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.35 KB 1155
ข้อสอบ o-net สังคม ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.25 KB 1179
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.05 KB 919
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.44 KB 921
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.26 KB 926
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.15 KB 941
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.33 KB 1375
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.26 KB 1705
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.51 KB 1301
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 576.32 KB 1447
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.63 KB 971
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 974.5 KB 950
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.2 KB 934
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 798.47 KB 954
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.94 KB 1437
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.82 KB 5915
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.56 KB 1243
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 465.08 KB 1258
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.28 KB 2731
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.44 KB 999
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.92 KB 3106
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.51 KB 967
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.1 KB 1343
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.16 KB 4001
ข้อสอบ Onet ภาษาต่างประเทศ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.32 KB 1092
ข้อสอบ Onet ภาษาต่างประเทศ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.92 KB 1244
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.76 KB 938
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 368.53 KB 951
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.51 KB 946
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.63 KB 898
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.81 KB 1198
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.1 KB 1715
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.91 KB 1307
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.63 KB 1658
ข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.7 KB 933
ข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.96 KB 947
ข้อสอบ o-net คณิต ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 1281
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 1340
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 946
ข้อสอบ o-net คณิต ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.66 KB 971
ข้อสอบ o-net คณิต ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.47 KB 1638
ข้อสอบ o-net คณิต ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 571.82 KB 1641
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 898
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 898
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.03 KB 912
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469.15 KB 2240
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 1232
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.76 KB 1325
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 1763
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.3 KB 1422