ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ข้อสอบ
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.59 KB 48616
ใบสมัครครู
ใบสมัครครูโรงเรียนมารดาวนารักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 48569
ใบแจ้งผลการเรียน
ใบแจ้งผลการเรียน คะแนน las 48416
ใบแจ้งผล1 48592
โครงการปี 2562 - ฝ่ายอภิบาล
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.87 KB 48275
โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์ลูกมารดา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.53 KB 48363
โครงการปี 2562 - ฝ่ายวิชาการ
โครงการ เสริมสร้างพัฒนาแลกเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้คู่สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.87 KB 48545
โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.79 KB 48263
โครงการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.12 KB 48481
โครงการ พัฒนาทักษะการทำงานสู่อาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.69 KB 48295
โครงการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.7 KB 48167
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.25 KB 49417
โครงการโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.73 KB 49103
โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.14 KB 48564
โครงการอนุรักษ์ไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.58 KB 48883
โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.46 KB 48603
โครงการ สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.4 KB 48789
โครงการ ระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.56 KB 48295
โครงการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.33 KB 48472
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.94 KB 49631
โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.31 KB 48310
โครงการปี 2562 - ฝ่ายประกัน
โครงการ ประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.91 KB 48499
โครงการปี 2562 - ฝ่ายธุรการ
โครงการ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.22 KB 49856
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.79 KB 48232
โครงการ บริหารการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.78 KB 48357
โครงการปี 2562 - ฝ่ายงบประมาณ
โครงการ กิจกรรมพิเศษตามนโยบายเร่งด่วน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.69 KB 48429
โครงการ อาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.51 KB 48616
โครงการ โครงการอาหารเสริม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.47 KB 49952
โครงการ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.12 KB 48583
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.01 KB 48312
โครงการปี 2562 - ฝ่ายบุคลากร
โครงการ ทัศนศึกษาบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.3 KB 48495
โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.48 KB 48232
ข้อสอบ O-Net ป.3
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.33 KB 48405
โครงการ ประจำปี 2563
การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.36 MB 48493
35 โครงการสนองนโยบายเร่งด่วน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.98 MB 48256
34 โครงการโรงเรียนคุณธรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.51 MB 48461
33 โครงการวิถีชุมชุนวัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.41 MB 48395
32 โครงการศาสนสัมพันธ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.26 MB 48554
31 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ลูกมารดา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 48184
30 โครงการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.54 MB 48356
29 โครงการประหยัดพลังงาน 48555
28 โครงการอาหารเสริมนม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 48533
27 โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.65 MB 48598
26 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.27 MB 48457
25 โครงการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.35 MB 48374
24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการที RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 48459
23 โครงการบริหารการดำเนินงานคณะกรรมการสถา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.29 MB 48472
22 โครงการทัศนศึกษาของบุคลากร RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 48420
21 โครงการออมทรัพย์ครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 48339
20 โครงการฟื้นฟูจิตใจบุคลากร RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 48461
19 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 48324
18 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.74 MB 48248
17 โครงการยุวบัณฑิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 48502
16 โครงการห้องแห่งการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.74 MB 48477
15 โครงการเสริมสร้างพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรนร 48354
14 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.8 MB 48360
13 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.15 MB 48568
12 โครงการพัฒนาทักษะการทำงานสู่อาชีพาทักษะการทำงานสู่อาชีพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.14 MB 48403
11 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.29 MB 48563
10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 48403
9 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 48436
8 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.6 MB 48263
7 โครงการอนุรักษ์ไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 48218
6 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ ๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 48527
5 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 48172
4 โครงการระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคค 48533
3 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 48542
1 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.62 MB 48214
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 48462
เอกสาร : งานวิชาการ ปีการศึกษา 2565
ส่วนที่ 1 กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 74.38 KB 33
โครงสร้างรายวิชา ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 367 KB 32
เอกสาร : กิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างแบบฟอร์มกิจกรรม/โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.66 KB 34
อื่นๆ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 48424
การประกาศใช้มาตรฐานขั้น พื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 644.43 KB 48400
การประกาศใช้มาตฐาน ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 758.01 KB 48554
โครงการตามแผนปฎิบัติงานปี61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.76 MB 48359
รูปแบบสรุปโครงการปี 61 Word Document ขนาดไฟล์ 717.5 KB 48871
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -ร้องหญิง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48494
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -ร้องชาย-หญิง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48585
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -ร้องชาย MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48526
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -บรรเลง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.72 MB 48213
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.41 KB 48261
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.83 KB 48551
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 48487
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.83 KB 48418
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 355.45 KB 48343
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.18 KB 49061
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.08 KB 48220
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.87 KB 48542
ข้อสอบ o-net สังคม ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 703.78 KB 48559
ข้อสอบ o-net สังคม ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.37 KB 48387
ข้อสอบ o-net สังคม ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 591.01 KB 48235
ข้อสอบ o-net สังคม ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.85 KB 48274
ข้อสอบ o-net สังคม ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.35 KB 48256
ข้อสอบ o-net สังคม ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.25 KB 48326
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.05 KB 48415
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.44 KB 48541
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.26 KB 48404
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.15 KB 48387
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.33 KB 48556
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.26 KB 48423
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.51 KB 48370
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 576.32 KB 48665
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.63 KB 48259
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 974.5 KB 48207
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.2 KB 48273
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 798.47 KB 48170
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.94 KB 48723
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.82 KB 48476
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.56 KB 48571
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 465.08 KB 48423
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.28 KB 48208
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.44 KB 48404
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.92 KB 48314
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.51 KB 48366
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.1 KB 49248
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.16 KB 48386
ข้อสอบ Onet ภาษาต่างประเทศ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.32 KB 48421
ข้อสอบ Onet ภาษาต่างประเทศ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.92 KB 48705
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.76 KB 48507
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 368.53 KB 48267
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.51 KB 48585
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.63 KB 48262
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.81 KB 48539
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.1 KB 48522
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.91 KB 48439
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.63 KB 48467
ข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.7 KB 48186
ข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.96 KB 48364
ข้อสอบ o-net คณิต ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48261
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 48222
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48373
ข้อสอบ o-net คณิต ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.66 KB 48254
ข้อสอบ o-net คณิต ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.47 KB 48409
ข้อสอบ o-net คณิต ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 571.82 KB 48269
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 48452
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48378
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.03 KB 48501
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469.15 KB 48307
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 48406
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.76 KB 48270
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 48488
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.3 KB 48212