ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ข้อสอบ
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.59 KB 48619
ใบสมัครครู
ใบสมัครครูโรงเรียนมารดาวนารักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 48597
ใบแจ้งผลการเรียน
ใบแจ้งผลการเรียน คะแนน las 48431
ใบแจ้งผล1 48597
โครงการปี 2562 - ฝ่ายอภิบาล
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.87 KB 48279
โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์ลูกมารดา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.53 KB 48366
โครงการปี 2562 - ฝ่ายวิชาการ
โครงการ เสริมสร้างพัฒนาแลกเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้คู่สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.87 KB 48558
โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.79 KB 48267
โครงการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.12 KB 48484
โครงการ พัฒนาทักษะการทำงานสู่อาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.69 KB 48298
โครงการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.7 KB 48174
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.25 KB 49432
โครงการโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.73 KB 49106
โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.14 KB 48568
โครงการอนุรักษ์ไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.58 KB 48887
โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.46 KB 48617
โครงการ สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.4 KB 48793
โครงการ ระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.56 KB 48308
โครงการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.33 KB 48475
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.94 KB 49635
โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.31 KB 48313
โครงการปี 2562 - ฝ่ายประกัน
โครงการ ประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.91 KB 48512
โครงการปี 2562 - ฝ่ายธุรการ
โครงการ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.22 KB 49869
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.79 KB 48235
โครงการ บริหารการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.78 KB 48360
โครงการปี 2562 - ฝ่ายงบประมาณ
โครงการ กิจกรรมพิเศษตามนโยบายเร่งด่วน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.69 KB 48433
โครงการ อาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.51 KB 48619
โครงการ โครงการอาหารเสริม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.47 KB 49955
โครงการ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.12 KB 48596
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.01 KB 48315
โครงการปี 2562 - ฝ่ายบุคลากร
โครงการ ทัศนศึกษาบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.3 KB 48499
โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.48 KB 48235
ข้อสอบ O-Net ป.3
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.33 KB 48408
โครงการ ประจำปี 2563
การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.36 MB 48506
35 โครงการสนองนโยบายเร่งด่วน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.98 MB 48260
34 โครงการโรงเรียนคุณธรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.51 MB 48464
33 โครงการวิถีชุมชุนวัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.41 MB 48408
32 โครงการศาสนสัมพันธ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.26 MB 48567
31 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ลูกมารดา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 48187
30 โครงการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.54 MB 48369
29 โครงการประหยัดพลังงาน 48558
28 โครงการอาหารเสริมนม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 48536
27 โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.65 MB 48601
26 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.27 MB 48460
25 โครงการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.35 MB 48377
24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการที RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 48462
23 โครงการบริหารการดำเนินงานคณะกรรมการสถา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.29 MB 48475
22 โครงการทัศนศึกษาของบุคลากร RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 48423
21 โครงการออมทรัพย์ครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 48343
20 โครงการฟื้นฟูจิตใจบุคลากร RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 48474
19 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 48337
18 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.74 MB 48261
17 โครงการยุวบัณฑิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 48505
16 โครงการห้องแห่งการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.74 MB 48490
15 โครงการเสริมสร้างพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรนร 48357
14 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.8 MB 48373
13 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.15 MB 48571
12 โครงการพัฒนาทักษะการทำงานสู่อาชีพาทักษะการทำงานสู่อาชีพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.14 MB 48406
11 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.29 MB 48576
10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 48416
9 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 48449
8 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.6 MB 48266
7 โครงการอนุรักษ์ไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 48221
6 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ ๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 48540
5 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 48185
4 โครงการระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคค 48536
3 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 48545
1 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.62 MB 48227
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 48465
เอกสาร : งานวิชาการ ปีการศึกษา 2565
ส่วนที่ 1 กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 74.38 KB 36
โครงสร้างรายวิชา ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 367 KB 35
เอกสาร : กิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างแบบฟอร์มกิจกรรม/โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.66 KB 47
อื่นๆ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 48437
การประกาศใช้มาตรฐานขั้น พื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 644.43 KB 48413
การประกาศใช้มาตฐาน ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 758.01 KB 48557
โครงการตามแผนปฎิบัติงานปี61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.76 MB 48372
รูปแบบสรุปโครงการปี 61 Word Document ขนาดไฟล์ 717.5 KB 48875
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -ร้องหญิง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48507
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -ร้องชาย-หญิง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48588
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -ร้องชาย MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48529
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -บรรเลง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.72 MB 48216
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.41 KB 48264
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.83 KB 48564
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 48490
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.83 KB 48421
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 355.45 KB 48356
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.18 KB 49064
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.08 KB 48233
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.87 KB 48555
ข้อสอบ o-net สังคม ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 703.78 KB 48572
ข้อสอบ o-net สังคม ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.37 KB 48390
ข้อสอบ o-net สังคม ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 591.01 KB 48239
ข้อสอบ o-net สังคม ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.85 KB 48277
ข้อสอบ o-net สังคม ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.35 KB 48259
ข้อสอบ o-net สังคม ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.25 KB 48339
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.05 KB 48418
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.44 KB 48544
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.26 KB 48417
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.15 KB 48390
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.33 KB 48559
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.26 KB 48426
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.51 KB 48383
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 576.32 KB 48678
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.63 KB 48263
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 974.5 KB 48210
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.2 KB 48276
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 798.47 KB 48183
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.94 KB 48736
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.82 KB 48489
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.56 KB 48574
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 465.08 KB 48426
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.28 KB 48211
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.44 KB 48407
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.92 KB 48317
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.51 KB 48369
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.1 KB 49261
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.16 KB 48399
ข้อสอบ Onet ภาษาต่างประเทศ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.32 KB 48425
ข้อสอบ Onet ภาษาต่างประเทศ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.92 KB 48718
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.76 KB 48510
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 368.53 KB 48270
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.51 KB 48598
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.63 KB 48265
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.81 KB 48542
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.1 KB 48535
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.91 KB 48442
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.63 KB 48480
ข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.7 KB 48199
ข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.96 KB 48367
ข้อสอบ o-net คณิต ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48264
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 48235
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48376
ข้อสอบ o-net คณิต ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.66 KB 48257
ข้อสอบ o-net คณิต ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.47 KB 48412
ข้อสอบ o-net คณิต ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 571.82 KB 48282
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 48465
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48381
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.03 KB 48504
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469.15 KB 48320
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 48419
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.76 KB 48283
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 48491
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.3 KB 48215