ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ข้อสอบ
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.59 KB 48617
ใบสมัครครู
ใบสมัครครูโรงเรียนมารดาวนารักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 48584
ใบแจ้งผลการเรียน
ใบแจ้งผลการเรียน คะแนน las 48417
ใบแจ้งผล1 48594
โครงการปี 2562 - ฝ่ายอภิบาล
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.87 KB 48277
โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์ลูกมารดา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.53 KB 48364
โครงการปี 2562 - ฝ่ายวิชาการ
โครงการ เสริมสร้างพัฒนาแลกเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้คู่สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.87 KB 48546
โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.79 KB 48265
โครงการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.12 KB 48482
โครงการ พัฒนาทักษะการทำงานสู่อาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.69 KB 48296
โครงการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.7 KB 48171
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.25 KB 49419
โครงการโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.73 KB 49104
โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.14 KB 48565
โครงการอนุรักษ์ไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.58 KB 48884
โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.46 KB 48605
โครงการ สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.4 KB 48790
โครงการ ระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.56 KB 48296
โครงการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.33 KB 48473
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.94 KB 49632
โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.31 KB 48311
โครงการปี 2562 - ฝ่ายประกัน
โครงการ ประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.91 KB 48500
โครงการปี 2562 - ฝ่ายธุรการ
โครงการ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.22 KB 49857
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.79 KB 48233
โครงการ บริหารการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.78 KB 48358
โครงการปี 2562 - ฝ่ายงบประมาณ
โครงการ กิจกรรมพิเศษตามนโยบายเร่งด่วน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.69 KB 48430
โครงการ อาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.51 KB 48617
โครงการ โครงการอาหารเสริม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.47 KB 49953
โครงการ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.12 KB 48584
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.01 KB 48313
โครงการปี 2562 - ฝ่ายบุคลากร
โครงการ ทัศนศึกษาบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.3 KB 48496
โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.48 KB 48233
ข้อสอบ O-Net ป.3
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.33 KB 48406
โครงการ ประจำปี 2563
การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.36 MB 48494
35 โครงการสนองนโยบายเร่งด่วน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.98 MB 48258
34 โครงการโรงเรียนคุณธรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.51 MB 48462
33 โครงการวิถีชุมชุนวัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.41 MB 48396
32 โครงการศาสนสัมพันธ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.26 MB 48555
31 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ลูกมารดา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 48185
30 โครงการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.54 MB 48357
29 โครงการประหยัดพลังงาน 48556
28 โครงการอาหารเสริมนม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 48534
27 โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.65 MB 48599
26 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.27 MB 48458
25 โครงการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.35 MB 48375
24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการที RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 48460
23 โครงการบริหารการดำเนินงานคณะกรรมการสถา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.29 MB 48473
22 โครงการทัศนศึกษาของบุคลากร RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 48421
21 โครงการออมทรัพย์ครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 48340
20 โครงการฟื้นฟูจิตใจบุคลากร RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 48462
19 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 48325
18 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.74 MB 48249
17 โครงการยุวบัณฑิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 48503
16 โครงการห้องแห่งการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.74 MB 48478
15 โครงการเสริมสร้างพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรนร 48355
14 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.8 MB 48361
13 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.15 MB 48569
12 โครงการพัฒนาทักษะการทำงานสู่อาชีพาทักษะการทำงานสู่อาชีพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.14 MB 48404
11 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.29 MB 48564
10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 48404
9 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 48437
8 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.6 MB 48264
7 โครงการอนุรักษ์ไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 48219
6 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ ๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 48528
5 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 48173
4 โครงการระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคค 48534
3 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 48543
1 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.62 MB 48215
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 48463
เอกสาร : งานวิชาการ ปีการศึกษา 2565
ส่วนที่ 1 กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 74.38 KB 34
โครงสร้างรายวิชา ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 367 KB 33
เอกสาร : กิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างแบบฟอร์มกิจกรรม/โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.66 KB 35
อื่นๆ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 48425
การประกาศใช้มาตรฐานขั้น พื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 644.43 KB 48401
การประกาศใช้มาตฐาน ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 758.01 KB 48555
โครงการตามแผนปฎิบัติงานปี61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.76 MB 48360
รูปแบบสรุปโครงการปี 61 Word Document ขนาดไฟล์ 717.5 KB 48873
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -ร้องหญิง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48495
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -ร้องชาย-หญิง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48586
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -ร้องชาย MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48527
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -บรรเลง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.72 MB 48214
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.41 KB 48262
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.83 KB 48552
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 48488
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.83 KB 48419
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 355.45 KB 48344
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.18 KB 49062
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.08 KB 48221
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.87 KB 48543
ข้อสอบ o-net สังคม ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 703.78 KB 48560
ข้อสอบ o-net สังคม ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.37 KB 48388
ข้อสอบ o-net สังคม ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 591.01 KB 48237
ข้อสอบ o-net สังคม ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.85 KB 48275
ข้อสอบ o-net สังคม ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.35 KB 48257
ข้อสอบ o-net สังคม ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.25 KB 48327
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.05 KB 48416
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.44 KB 48542
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.26 KB 48405
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.15 KB 48388
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.33 KB 48557
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.26 KB 48424
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.51 KB 48371
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 576.32 KB 48666
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.63 KB 48260
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 974.5 KB 48208
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.2 KB 48274
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 798.47 KB 48171
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.94 KB 48724
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.82 KB 48477
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.56 KB 48572
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 465.08 KB 48424
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.28 KB 48209
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.44 KB 48405
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.92 KB 48315
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.51 KB 48367
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.1 KB 49249
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.16 KB 48387
ข้อสอบ Onet ภาษาต่างประเทศ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.32 KB 48423
ข้อสอบ Onet ภาษาต่างประเทศ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.92 KB 48706
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.76 KB 48508
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 368.53 KB 48268
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.51 KB 48586
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.63 KB 48263
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.81 KB 48540
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.1 KB 48523
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.91 KB 48440
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.63 KB 48468
ข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.7 KB 48187
ข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.96 KB 48365
ข้อสอบ o-net คณิต ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48262
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 48223
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48374
ข้อสอบ o-net คณิต ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.66 KB 48255
ข้อสอบ o-net คณิต ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.47 KB 48410
ข้อสอบ o-net คณิต ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 571.82 KB 48270
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 48453
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48379
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.03 KB 48502
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469.15 KB 48308
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 48407
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.76 KB 48271
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 48489
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.3 KB 48213