ศิลปะ
นายประสงค์ พิมชัยโชค
นายประสงค์  พิมชัยโชค
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
 
นางสาวชโรบล พิมพิ์พิพัฒน์
กรรมการ
 
 
นางสาครรัตน์ วาปีทะ
กรรมการ
นายคฑาวุธ เครือสวัสดิ์
กรรมการ
นางประภาพร บุตรไทย
กรรมการ/เลขานุการ