ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาและพลศึกษา
คุณครูสำเริง แสนแก้ว
คุณครูสำเริง  แสนแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
 
นายสัมพันธ์ เมฆปะคำ
นายสัมพันธ์ เมฆปะคำ
 
นายอรุณ กมลมา
นายอรุณ กมลมา
 
นายเฉลิมวุฒิ มีปัญญา
                                          นายเฉลิมวุฒิ มีปัญญา