ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเพ็ญพักตร์ วาปีกัง
นางสาวเพ็ญพักตร์ วาปีกัง
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวเบญจมาศ เข็มนางรอง
นางสาวเบญจมาศ เข็มนางรอง
 
นางสาวรัชฎากร ทิพย์อักษร
นางสาวรัชฎากร ทิพย์อักษร
 
นางศุภกานต์ ไชยสาร
นางศุภกานต์ ไชยสาร
 
นายเกรียงศักดิ์ มั่งมี
นายเกรียงศักดิ์ มั่งมี
 
นางสาวศิรินุช ฝ่ายพรม
นางสาวศิรินุช ฝ่ายพรม
 
นางสาวอรปรียา เข็มมณี
                                                        นางสาวอรปรียา เข็มมณี