ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
นางสาวนพลักษณ์ จันทร์พยัพ
นางสาวนพลักษณ์  จันทร์พยัพ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
นางสาวอาทิตยา ขำจิตร
นางสาวอาทิตยา ขำจิตร
 
นางสาวมัณฑนา ประดิษฐ์วงค์
นางสาวมัณฑนา ประดิษฐ์วงค์
 
นายอรุณ กมลมา
                                                                 นายอรุุณ  กมลมา