ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
นายประสงค์ พิมชัยโชค
นายประสงค์  พิมชัยโชค
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
 
นางสาวประภาพร วามะกันท์
นางสาวประภาพร วามะกันท์
 
 
นายปรีชา ประกอบกัน
                                                  นายปรีชา ประกอบกัน