ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
นายอัษฎาวิชญ์ วาปีเน
นายอัษฎาวิชญ์ วาปีเน
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางเพ็ญประภา วาปีสังข์
นางเพ็ญประภา วาปีสังข์
 
 
นางศกุนตลา ดอนกระสินธุ์
คุณครูศกุนตลา  ดอนกระสินธุ์
 
นางสาวณัฐมล สุรินทร์สมบูรณ์
นางสาวณัฐมล สุรินทร์สมบูรณ์
 
นายชนะชัย วงศ์มะแสน
                                                                                นายชนะชัย วงศ์มะแสน
นางสาวสมถวิล ศรีบัวอ่อน
                                                                         นางสาวสมถวิล ศรีบัวอ่อน