ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
คุณครููพัชรี แก้วสังข์
คุณครููพัชรี แก้วสังข์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 
นางสมพงษ์ ซาอุรัมย์
นางสมพงษ์ ซาอุรัมย์
 
นางสาวอำนวยพร บัวสอน
นางสาวอำนวยพร บัวสอน
 
นางยอดฟ้า วรรณวิเศษ
นางยอดฟ้า วรรณวิเศษ
 
นางบำรุงรัตน์ ชาติประสพ
นางบำรุงรัตน์ ชาติประสพ
 
นางปิยดา วาปีเตา
นางปิยดา วาปีเตา
 
นางสาวสุวัลยา บัวนาค
นางสาวสุวัลยา บัวนาค
 
นางดารุณี เครือสวัสดิ์
นางดารุณี เครือสวัสดิ์
 
นายวิทยา
                                                                 นายวิทยา ประถมบุตร