ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
นางสาวปโยธร จิตรัมย์
นางสาวปโยธร จิตรัมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
 
นางวิภาดา โพธิ์นางรอง
นางวิภาดา โพธิ์นางรอง
 
นางเบญจพร จรเอ้กา
นางเบญจพร จรเอ้กา
 
นางสาวฟ้าสาง ทับทวี
นางสาวฟ้าสาง ทับทวี
 
นางอรรัชช์ฐาน์ อัมพานนท์
นางอรรัชช์ฐาน์ อัมพานนท์
 
นางสาวไพรวรรณ สีหานาม
นางสาวไพรวรรณ สีหานาม